The Eternal Bo​ok

-11-

 Original Hebrew:

ומתבוננים הוא-אשר-הוה והיא-אשר-הוה
על שבתם לראשת אשר הם מחליטים לקים
ואשר נגלתה להם,
על סים ספורם,
על ספורם הניצחי

וברכים הם בשמם