The Eternal Bo​ok

-9-

 Original Hebrew:

(אך:)                                                              
הכל, בעולם ממעל
כמו בעולם מתחת,
מצהיר אחדות מושלמת!

זאת ההפתעה אשר נותן הבן לאב, עדות הזמנים!
האב והאם, אשר עבורם עברה שניה אחת בלבד,
יודעים את תולדות הזמנים.

ורבה היא שמחת היחיד, בכל דמויותיו